Σύρος – Φθινόπωρο 2011, χρονικό εντοπισμού Λαθροθηρών

 

Στη Σύρα το Νοέμβριο μήνα εντοπίστηκαν από τους εντεταλμένους  στο νησί θηροφύλακες της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας  πολλές Άρες (πολύπλοκες κατασκευές παγίδευσης άγριων πουλιών με δίχτυα, σχετ. δες φωτογραφίες και βίντεο) και δεκάδες «πουλοπιάστες» που ασχολούνται με την παράνομη παγίδευση πουλιών.

Στις επιτόπιες έρευνες, εκτός από τους θηροφύλακες της Δ΄ ΚΟΣΕ, συμμετείχαν και δασοφύλακες του Δασαρχείου Κυκλάδων.

Στις 4. Νοεμβρίου πιάστηκαν επ΄ αυτοφώρω στην περιοχή των Σαντορινιών τρία άτομα που ασχολούνταν με την παράνομη παγίδευση πουλιών και κατασχέθηκαν όλα τα σχετικά εργαλεία (δίχτυα, κλουβιά με πουλιά-κράχτες, βαριοπούλες, τσάπες, τανάλιες, κόφτες κλπ.), ενώ απελευθερώθηκαν οι εγκλωβισμένες θηλυκές καρδερίνες και τα φλώρια που χρησιμοποιούνταν ως κράχτες για να προσελκύουν τα αρσενικά πουλιά.

Στις 5. Νοεμβρίου έγινε νέα επιχείρηση στον Κάμπο της Απάνω Μεριάς όπου και ανιχνεύθηκαν 4 άρες και ακολούθησαν τα σχετικά: καταστροφή των παράνομων κατασκευών και κατάσχεση όλων των υλικών (δίχτυα, μπετόβεργες, σύρματα, πάσσαλοι, ποτίστρες, σπόροι, κλουβιά).
Στις 6. Νοεμβρίου οι θηροφύλακες επιχείρησαν στην περιοχή Λαζαρέτα, όπου εντοπίστηκαν 2 άρες και κατασχέθηκαν όλα τα σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα.

Στις 8. Νοεμβρίου οι θηροφύλακες πήγαν και πάλι στην Απάνω Μεριά και κατέστρεψαν 4 άρες στην περιοχή του Ψύχα.

Στις 17. Νοεμβρίου οι δασοφύλακες εντόπισαν και νέα άρα στο Μέγα Γιαλό.
Τέλος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποβλήθηκαν μηνύσεις προς τους παρανομούντες «πουλοπιάστες».

Τις τελευταίες ημέρες η θηροφυλακή επιδίδεται στην ανίχνευση και σύλληψη λαθροκυνηγών που κρύβουν σε θάμνους τα γνωστά «μηχανάκια» (μικρά μαγνητόφωνα) που εκπέμπουν, ανάλογα την εποχή, κελαϊδίσματα θηλυκών πουλιών για να προσελκύουν και να σκοτώνουν χωρίς κόπο τα αρσενικά που ψάχνουν το ταίρι τους.

…………………………………………
Οι πληροφορίες του «ΧΡΟΝΙΚΟΥ», προέρχονται από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας.

Βίντεο και φωτογραφίες για τη δράση των Λαθροθηρών στη Σύρο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σύλληψη και κατοχή όλων των ειδών άγριων πτηνών από το φυσικό περιβάλλον απαγορεύεται βάσει του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ «περί διατήρησης των άγριων πτηνών» όπως εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» (ΦΕΚ Β’ 1495/6.12.2010).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ- Δ΄ ΚΟΣΕ

Άρθρο 8

Απαγορευμένα μέσα/τρόποι θήρας

1. Για την άσκηση της θήρας, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών, απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεως ή μεθόδου μαζικής ή μη επιλεκτικής

συλλήψεως ή θανατώσεως που μπορούν να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των μέσων, εγκαταστάσεων ή μεθόδων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (περιπτ.1) του άρθρου 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΕΡΙΠΤ. 1

(Αντιστοιχεί στο Παράρτημα ΙV της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ)

Απαγορευμένα μέσα, τρόποι και μέθοδοι για την άσκηση της θήρας

1)α. Ελαστική σφεντόνα, δίχτυα, παγίδες κάθε τύπου, βρόγχοι από οποιοδήποτε υλικό, ξόβεργες (ιξός), άγκιστρα, ομοιώματα, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα ή νεκρά πτηνά που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες,

ηλεκτρονικές συσκευές προσέλκυσης των πτηνών, ηχοπαραγωγές συσκευές με μιμητικές φωνές πουλιών.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, τα κράτη μέλη υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και περιλαμβάνουν ειδικότερα την απαγόρευση:

α) του εκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών με οιονδήποτε τρόπο·

β) της εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των φωλιών και των αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών·

γ) της συλλογής των αυγών στη φύση και της κατοχής τους, έστω και κενών·

δ) της σκόπιμης ενόχλησης των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας·

ε) της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη.

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση